osnowy geodezyjne
osnowy geodezyjne
grawimetryczne i magnetyczne
granice administracyjne
granice administracyjne
zdjęcia lotnicze
zdjęcia lotnicze
nazwy geograficzne
nazwy geograficzne
mapy tematyczne
mapy tematyczne
baza danych obiektów
baza danych obiektów
ogólnogeograficznych
ortofotomapa
ortofotomapa
numeryczne dane wysykościowe
numeryczne dane wysykościowe
baza danych obiektów topograficznych
baza danych obiektów topograficznych
BDOT 10k
mapy topograficzne drukowane
mapy topograficzne drukowane

Aktualności

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Numer ogłoszenia: 146490 - 2015; data zamieszczenia: 17.06.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Sprostowanie treści załącznika nr 1 do siwz

Zawiadomienie o pytaniach wykonawców, wyjaśnieniach i zmianach treści SIWZ

Ogłoszenie: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Numer ogłoszenia: 146490 - 2015; data zamieszczenia: 17.06.2015
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do Umowy
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

Dzień Mapy w CODGiK – 28 maja 2015 r. w godz. 10-18 „Mapa kiedyś i dziś”

W programie przewidziano możliwość:

- zwiedzenia i zapoznania się z pracą ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- obejrzenia i porównania:

a) starych i nowych produktów topograficznych,
b) starych i nowych technologii i danych fotogrametrycznych,
c) pomiarów klasycznych i pomiarów z wykorzystaniem systemu nawigacji satelitarnej,

- zapoznania się z centrum przetwarzania danych
- serwerownią CODGiK,
- zapoznania się i wykorzystania Geoportal-u
- zapoznania się z projektami realizowanymi przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (sala kinowa)

oraz zadania pytań i uzyskania wyczerpujących odpowiedzi od specjalistów CODGiK i GUGiK.

Dla wszystkich uczestników imprezy przewidziano drobne upominki, a dla najmłodszych miejsce do zabaw przy „tworzeniu map”.

Aby wziąć udział w imprezie należy zarejestrować się na stronie http://www.gugik.gov.pl/rok-mapy

Obniżone ceny usług skanowania wielkoformatowego i plotowania!

 Szanowni Państwo,

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informuje, że od dnia 22 kwietnia 2015 roku zostały obniżone ceny usług skanowania wielkoformatowego i plotowania.

• Skanowanie na wielkoformatowych skanerach płaskich - taniej nawet o 30%
• Skanowanie na wielkoformatowym skanerze rolkowym - taniej nawet o 65%
• Plotowanie wielkoformatowe - taniej nawet o 40%

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług !

Komunikaty

Nieczynne konto PKO SA

Szanowni Państwo,

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uprzejmie informuje, że od dnia 1 maja 2015 r. konto banku PKO SA jest nieczynne.

Wpłaty prosimy kierować na numery kont banku BGK, zamieszczone na stronie internetowej.

Zarządzenie NR 17 W związku z Zarządzeniem NR 17 Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 30 grudnia 2013 r.

W związku z Zarządzeniem NR 17 Dyrektora Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dni wolnych od pracy za święta wypadające w 2014 r. w soboty uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2014 roku (środa) jest dniem wolnym od pracy w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zamian za święto przypadające w sobotę, w dniu 1 listopada 2014 roku.

Informacja przekazywana użytkownikowi razem z Dokumentem Obliczenia Opłaty

Uwaga! Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne wniosek o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bądź usługi systemu ASG-EUPOS zostanie zrealizowany dopiero po zapłacie należnej opłaty. Ze względu na publicznoprawny charakter opłaty zobowiązanym i wyłącznie uprawnionym do wniesienia opłaty jest podmiot, który wystąpił o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bądź usługi systemu ASG-EUPOS (wnioskodawca). Dokonanie wpłaty tytułem opłaty kwoty określonej w Dokumencie Obliczenia Opłaty przez podmiot inny niż wnioskodawca, nie wywołuje skutku zapłaty opłaty – nie powoduje bowiem wygaśnięcia zobowiązania publicznoprawnego wnioskodawcy. W przypadku, gdyby wpłata następowała z innego rachunku bankowego niż rachunek wnioskodawcy, wpłata taka uznana zostanie za wykonanie zobowiązania wnioskodawcy (zapłatę należnej opłaty) wyłącznie wtedy, gdy w tytule przelewu wskazane zostanie, że wpłacone środki pochodzą z majątku wnioskodawcy.