Osnowy mapki

W państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym poziomu centralnego zgromadzone i dostępne są informacje oraz dane (także archiwalne) dotyczące punktów podstawowej osnowy geodezyjnej dla obszaru całego kraju, w zakresie osnowy:

 • Podstawowej osnowy poziomej w tym:

- osnowy fundamentalnej 1 klasy

- osnowy bazowej 2 klasy

 • Szczegółowej osnowy poziomej w tym:

- dawnej osnowy II klasy

 • Podstawowej osnowy wysokościowej, w tym:

- osnowy fundamentalnej 1 klasy

- osnowy bazowej 2 klasy

 • Podstawowej osnowy grawimetrycznej
 • Podstawowej osnowy magnetycznej
  Opis topograficzny punktu osnowy geodezyjnej

Współrzędne wszystkich punktów podstawowej i szczegółowej osnowy poziomej dostępne są w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF89 oraz w państwowych układach współrzędnych prostokątnych płaskich „PL-1992”,”PL-2000” oraz w układzie lokalnym „1965”.

Część z punktów osnowy podstawowej dostępne jest również w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000


Wysokości punktów osnowy niwelacyjnej dostępne są w systemie wysokości normalnych PL-KRON86-NH.

Część punktów podstawowej osnowy poziomej jak i wysokościowej dostępnych jest w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h.

Dane w zakresie osnów udostępnione są formacie *.txt, *.tif.

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ponadto świadczy usługi w zakresie:

 • przeliczenia współrzędnych punktów pomiędzy różnymi układami współrzędnych,
 • przeliczenia wysokości pomiędzy różnymi układami wysokości
 • obliczania współrzędnych narożników oraz wymiarów arkuszy map w państwowym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich „PL-1992”, oraz układzie „1942”,

Podstawę prawną określającą organizację, tryb i standardy techniczne zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych stanowi Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z dn. 30 marca 2012, poz. 352)

Rozporządzenie ustanawia okres przejściowy dla prowadzenia baz danych państwowego rejestru osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych utworzonych na mocy dotychczasowych przepisów do dnia 31 grudnia 2013 roku

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ponadto świadczy dodatkowo usługi :

 • Szkoleń w zakresie problematyki osnów geodezyjnych
 • Nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami geodezyjnymi
 • Wyrównania osnów geodezyjnych w oparciu o dane z pomiarów nowych i archiwalnych
  • Projektowania i modernizacji osnów geodezyjnych
  • Opracowania warunków technicznych dla modernizacji i pomiaru sieci geodezyjnych
  • Kontroli danych i operatów z prac geodezyjnych przyjmowanych do zasobu
 

Wykaz stacji systemu ASG-EUPOS dostępny jest na stronie systemu ASG-EUPOS.
 
Numer telefonu(22) 532 25 86
Adres e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.