Przy zaznaczaniu kwadratu "na cele i podmiotom, o których mowa w art.40a ust.2 pkt 2 ustawy" -  pkt 9 wniosku należy określić, jak poniżej,  cel wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu w pkt 12 wniosku - dodatkowe wyjaśnienia i uwagi wnioskodawcy:

  • " na cele edukacyjne"
  • " w celu prowadzenia badań naukowych/prac rozwojowych, dotyczących............................."
  • " w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego"

1. Wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

pdf  

2. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie danych zintegrowanych kopii BDOT10k

pdf  

3. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie standardowych opracowań kartograficznych

pdf  

4. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie map tematycznych, specjalnych i niestandardowych  opracowań topograficznych

pdf  

5. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych PRPOG

pdf  

6. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych K-GESUT

pdf  

7. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie fotogrametrycznych zdjęć lotniczych

pdf

8. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie ortofotomapy (w formacie GeoTIFF)

pdf  

9. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie NMT lub NMPT

pdf  

10. Uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów

pdf  

11. Wniosek o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu „ASG-EUPOS”

pdf